Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdp.opole.pl


Opole: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 r z podziałem na 3 zadania
Numer ogłoszenia: 155826 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, woj. opolskie, tel. 77 44-14-069 (70), faks 77 44-14-071.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 r z podziałem na 3 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonywanie remontów nawierzchni betonem asfaltowym na gorącona drogach powiatowych (kategoria ruchu KR2 i KR3 średni i ciężki wymienionych w pkt 1, w ramach zadań nr 1 - 3 oraz w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, także wykonanie : frezowania nawierzchni (koleiny , garby i inne nierówności ) , odnowy (wykonanie nakładki nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ), zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wraz z przedmiarem robot (DP) i kosztorysem ślepym ofertowym .stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wykonawca gwarantuje zastosowanie materiałów spełniających wymogi określonych specyfikacji technicznej . Wykonawca zobowiązany będzie , bez względu na liczbę powierzonych mu zadań , do wykonania w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. w ramach tzw. wiosennego porządkowania dróg - zakresu remontów oraz innych niezbędnych robót wymienionych na wstępie ( nie mniej niż 80 % wartości zakresu podstawowego na każdym z zadań ) , a poza tym terminem - remontów i innych niezbędnych robót wymienionych na wstępie zgłaszanych z 7- dniowym wyprzedzeniem przez Kierownika Obwodu Drogowego Dąbrowa. , Kotórz Mały , Chrząstowice . W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do : -opracowania stosownego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót , uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego i zatwierdzenia go przez Komisję ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych powołaną przez Starostę Opolskiego -wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót -zorganizowania odbioru odpadów których stał się wytwórcą podczas wykonywania remontów i pokrycia kosztów ich odwozu i składowania . - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla poszczególnych części (zadań ) w wysokości :-Zadanie Nr 1 - 2000,00 , Zadanie Nr 2 - 4.050,00 zł , Zadanie Nr 3 - 2.030,00- zł 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA I O/Opole nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857 b. poręczeniach bankowych ; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych ; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane w przypadku , gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów : 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia, zawierające zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów ; 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego ( sprzętu ) na okres udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę sprzętu , który zostanie przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, a w szczególności: a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;; b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia dot. robót , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; - zmiana tylko o taka ilość dni jaka jest niezbędna do wykonania zamówienia dodatkowego lub zamiennego . c. zmianie uległy stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Z podanej stronyinternetowej lub w Siedzibie zamawiajacego - pok nr 302 - po uprzednim zapotrzebowaniu..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina 08:50, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 r - Obwód Drogowy w m. Dąbrowa...


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 r Obwód Drogowy w m. Kotórz Mał..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 r - Obwód Drogowy w m. Chrząstowice..