Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdp.opole.pl


Opole: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 6+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap
Numer ogłoszenia: 125595 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, woj. opolskie, tel. 77 44-14-069 (70), faks 77 44-14-071.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 6+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 6+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap obejmuje m.in. następujący asortyment robót: 1) most: - rozbiórka elementów mostu; - roboty naprawcze - m.in. czyszczenie hydrościerne, zatarcie rakowin i odprysków, wyrównanie i naprawa powierzchni szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą, izolacje przeciwwilgociowe, umocnienie podpory; - wykonanie płyty pomostu - betonowej zbrojonej; - odwodnienie obiektu; - roboty wykończeniowe - m.in.: montaż krawężników, okładziny słupów i kolumn, wymiana lub uzupełnienie balustrad, malowanie konstrukcji stalowych i betonowych, posadzki epoksydowe, schody na skarpach; 2) droga i kanalizacja deszczowa: - rozbiórka nawierzchni bitumicznych, korytowanie, podbudowy, nawierzchnie z betonu asfaltowego, montaż studni rewizyjnych śr. 800 i 1200 mm, kanały z rur PCV śr. 200 i 160 mm, obudowy wylotów kolektorów; - szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej z przedmiarem robót /DP/ oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych /SST/. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.32.00.00-6, 45.33.22.00-5, 45.11.12.13-8, 45.23.30.00-9, 45.22.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 38.600,00 PLN ( słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100 ) . 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA I O/Opole nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857; b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od zasobu ): 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia, zawierające okres udziału i zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wykaz narzędzi i urządzeń technicznych , które ten podmiot udostępnia - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów; 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów; 4) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy Zasobów finansowych i ekonomicznych - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na Zasobach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów; 2.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku , o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda podania w szczególności : a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (Formularz 3.1.1.a). 4.Podmiot , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 8.3.1., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, polega na zasobach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. 8.2.6 IDW. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego na Formularzu 3.3. dołączonym do SIWZ .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w następujących przypadkach: a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; b. zmianie uległa wysokość stawki VAT; c. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia dot. robót , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; d. wystąpiły zmiany nazwy, adresu, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem. e. Zmianie uległy warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót objętych zamówieniem

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: z podanej strony internetowej i/lub w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zapotrzebowania. Koszt dokumentacji - 120 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2015 godzina 10:50, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, p. 208.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie