Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zajęcia pasa drogowego

I. Zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 • Imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy występującej o zajecie pasa drogowego
 • Imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy będącej inwestorem (jeśli zajmmujący posiada pełnomocnictwo inwestora)
 • Cel zajęcia pasa drogowego,
 • Lokalizację robót,
 • Planowany okres zajęcia pasa (łącznie z odtworzeniem pasa drogowego),
 • Powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (pas zieleni, pobocze, jezdnia do 20% pow., jezdnia od 20% do 50% pow.
 • Harmonogram robót (jeśli prace wykonywane są etapami),
 • Średnicę oraz długość urządzeń
 • Numer decyzji uzgadniającej lokalizację projektowanych urządzeń wydanej przez tut. zarząd,
 • Dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót,
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez komisję ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych, na czas wykonywania robót (jeśli wykonywane prace w pasie drogowym będą utrudniały ruch),
 • Pełnomocnictwo inwestora oraz dowód wpłaty 17,00zł

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczane są na podstawie Uchwał Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.

 

Stawki za umieszczenie 1m2 urządzenia w pasie drogowym

1. w terenie zabudowanym 20,00 zł
2. poza terenem zabudowanym 20,00 zł
3. na obiekcie mostowym 200,00 zł

 

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych

1. jezdni do 20% szerokości 3,00 zł
2. jezdni, powierzchnia od 20% do 50% szerokości  5,00 zł
3. jezdni, powierzchnia od 50% do całkowitego zajęcia 8,00 zł

4. chodnika

3,00 zł
5. pobocza, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych 2,00 zł
6. dla niewymienionych elementów pasa drogowego 1,50 zł

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/113/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

II. Zajęcie pasa drogowego związanego z z budową lub utwardzeniem zjazdu

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej związanego z budową lub utwarzedzeniem istniejącego zjazdu jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 • Imię i nazwisko,telefon oraz adres inwestora
 • Imię i nazwisko,telefon oraz adres wykonawcy
 • Cel zajęcia pasa drogowego,
 • Lokalizację robót,
 • Planowany okres zajęcia pasa (łącznie z odtworzeniem pasa drogowego),
 • Powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (pas zieleni, pobocze, jezdnia do 20% pow., jezdnia od 20% do 50% pow.
 • Dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót,

Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481) należy załączyć:

 • Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
 • Ksero decyzji ZDP uzgadniającej lokalizację zjazdu w pasie drogowym,
 • Ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).