Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zajęcia pasa drogowego

I. Zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 • Imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy występującej o zajecie pasa drogowego
 • Imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy będącej inwestorem (jeśli zajmujący posiada pełnomocnictwo inwestora)
 • Cel zajęcia pasa drogowego,
 • Lokalizację robót,
 • Planowany okres zajęcia pasa (jezdni do 20% szer., jezdni powyżej 20% do 100% szer., chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, placów w ciągach dróg powiatowych, ścieżek i dróg rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących i pozostałych elementów pasa drogowego),
 • Powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (pas zieleni, pobocze, jezdnia do 20% pow., jezdnia od 20% do 50% pow.
 • Harmonogram robót (jeśli prace wykonywane są etapami),
 • Średnicę oraz długość urządzeń
 • Numer decyzji uzgadniającej lokalizację projektowanych urządzeń wydanej przez tut. zarząd,
 • Dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót,
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez komisję ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych, na czas wykonywania robót (jeśli wykonywane prace w pasie drogowym będą utrudniały ruch),
 • Pełnomocnictwo inwestora oraz dowód wpłaty 17,00zł
 • Oświadczenie o:
  a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
  b) zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub
  c) zamiarze budowy przyłącz elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczane są na podstawie Uchwał Nr XVI/117/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019r.

Stawki roczne za umieszczenie 1m2 urządzenia w pasie drogowym z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych

1. w terenie zabudowanym 30,00 zł
2. poza terenem zabudowanym 30,00 zł
3. na obiekcie mostowym 200,00 zł


Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 • Jezdni do 20% szer. - 6,00 zł.
 • Jezdni powyżej 20% do 100% szerokości - 10 zł.
 • Chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, placów w ciągach dróg powiatowych, ścieżek i dróg rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 5 zł .
 • Pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł.

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1,0m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia telekomunikacyjnego ustala się roczną stawkę za zajęcie 1,0m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1,0m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

II. Zajęcie pasa drogowego związanego z z budową lub utwardzeniem zjazdu

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej związanego z budową lub utwardzeniem istniejącego zjazdu jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 • Imię i nazwisko,telefon oraz adres inwestora
 • Imię i nazwisko,telefon oraz adres wykonawcy
 • Cel zajęcia pasa drogowego,
 • Lokalizację robót,
 • Planowany okres zajęcia pasa,
 • Powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (jezdni do 20% szer., jezdni powyżej 20% do 100% szer., chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, placów w ciągach dróg powiatowych, ścieżek i dróg rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących i pozostałych elementów pasa drogowego)
 • Dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót,

Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) należy załączyć:

 • Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
 • Ksero decyzji ZDP uzgadniającej lokalizację zjazdu w pasie drogowym,
 • Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).