Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakres działania

1. Zarząd Dróg Powiatowych działa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu roczny plan finansowo-rzeczowy.

2. Zarząd obejmuje swym zakresem działania obszary administracyjne nasępujących miast i gmin:

Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

3. Do podstawowych zadań Zarządu Dróg Powiatiwych należy:

1) Opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

2) Utrzymanie czystości i porządku w odniesieniu do dróg powiatowych.

3) Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

4) Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

5) Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

6) Koordynacja robót w pasie drogowym.

7) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalenie opłat i kar pieniężnych.

8) Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.

9) Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

10) Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

11) Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

12) Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

13) Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

14) Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

15) Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

16) Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów.

17) Gospodarowanie nieruchomościami w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

18) Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych wyłącznie na potrzeby zarządzającego drogą.

19) Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.