Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd dróg Powiatowych w Opolu
       ul. Książąt Opolskich 27
                45-005 Opole

Opole, 13-09-2021

OGŁOSZENIE   O   NABORZE

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze*

Referent ds. płacowo-księgowych   1/1 etat

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% /  co najmniej 6% *.

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko referenta ds. płacowo-księgowych:

 1. wykształcenie:    średnie lub wyższe ekonomiczne
 2. staż pracy: bez wymagań
 3. obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539)
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nieposzlakowana opinia
 7. znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
 8. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 9. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 10. znajomość ustawy o rachunkowości
 11. znajomość ustawy o finansach publicznych
 12. znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 13. podstawowa znajomość programu „Płatnik”
 14. umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office),

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. wymagana samodzielność i inicjatywa,
 2. sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
 3. radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. sprawne i szybkie realizowanie powierzonych zadań.

III. Zakres obowiązków na stanowisku referenta ds. płacowo-księgowych

 1. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list wypłat oraz rozliczanie funduszu płac.
 2. Ustalanie i naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 3. Sporządzanie wypłat z ZFŚS.
 4. Kompletna obsługa programów komputerowych: Optima Kadry i Płace w tym Optima PPK i Majątek oraz Płatnik i Przekaz Elektroniczny dokumentów ubezpieczeniowych  ZUS.
 5. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i dochodów pracowników.
 6. Dokonywanie wszelkich potrąceń z wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.
 7. Rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych składek ZUS.
 9. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń pracowników i członków ich rodzin.
 10. Obsługa strony internetowej ZUS PUE.
 11. Kontrola zawierana umów zlecenie i o dzieło pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.
 12. Naliczanie składek na PFRON, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w tym zakresie oraz obsługa strony internetowej PFRON.
 13. Współpraca z Sekcją Administracyjno – Kadrową w sprawach zatrudnienia i płac, emerytalno – rentowych oraz  przy sporządzaniu sprawozdań i niezbędnych informacji w tym zakresie.
 14. Współudział przy sporządzaniu projektu planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na PPK i PRFON.
 15. Prowadzenie ewidencji majątku ZDP zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie.
 16. Sprawdzanie i rozliczanie arkuszy inwentaryzacyjnych.
 17. Prowadzenie ewidencji zabezpieczeń wykonania umów (kaucji gwarancyjnych).
 18. Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych i przygotowanie ich do archiwizowania.
 19. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez przełożonego lub pracodawcę, a odpowiadających funkcjom pracownika.

IV. Warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie;
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz osobowy)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca - regulamin naboru-ZDP -  procedura zgody).
 6. Oświadczenia kandydata:
 1. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
 2. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 1. Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 2. Posiadane referencje.

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu do 27 września 2021 r) lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. płacowo-księgowych Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu pokój nr 208” na parterze budynku, przekazując ochronie, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, w terminie do dnia 27 września 2021 r., do godziny 1700.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu ” można zapoznać się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, oraz na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 4414070 w 40 ( kadry).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27.

* zaznaczyć odpowiednio

/ Dyrektor ZDP w Opolu
Jacek Dziatkiewicz/