Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd dróg Powiatowych w Opolu
       ul. Książąt Opolskich 27
                45-005 Opole

Opole, 12-05-2021

 

OGŁOSZENIE   O   NABORZE

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze*

Kierownik sekcji mostów   1/1 etat

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% /  co najmniej 6% *.

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. :    wyższe techniczne o specjalności drogowo – mostowej 
 2.  
 3. staż pracy: 5 lat na stanowisku kierowniczym
 4. obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539)
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. nieposzlakowana opinia
 8. prawo jazdy kat. B
 9. uprawnienia mostowe do projektowania i nadzorowania robót budowlanych
 10. znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
 • podstawowa znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 • podstawowa znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • podstawowa znajomość ustawy o drogach publicznych
 • podstawowa znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • podstawowa znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. umiejętność prowadzenia  spraw związanych z  opracowywaniem i aktualizacją ewidencji mostów,
 2. opracowywanie skróconej dokumentacji technicznej na remonty obiektów mostowych
 3. umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office),
 4. wymagana samodzielność i inicjatywa,
 5. sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
 6. radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. sprawne i szybkie realizowanie powierzonych zadań.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku kierownika sekcji utrzymania mostów

 1. sporządzanie planu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane z zakresu utrzymania mostów,
 2. dokonywanie corocznych przeglądów podstawowych obiektów mostowych oraz kontrola stanu ich utrzymania,
 3. realizacja przeglądów szczegółowych i specjalnych obiektów mostowych,
 4. opracowywanie potrzeb oraz projektów planów robót w zakresie bieżącego utrzymania mostów,
 5. prowadzenie spraw ewidencji obiektów mostowych,
 6. opracowywanie planów remontów obiektów mostowych,
 7. zlecanie dokumentacji dla przebudowy i remontów obiektów mostowych,
 8. przygotowanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy i remontu mostów oraz ich sprawdzanie, odbieranie, współudział w przetargach i zawieraniu umów na roboty utrzymaniowe, prace projektowe i remonty,
 9. prowadzenie spraw nadzoru i odbioru remontów,
 10. kontrola nad zmianami dokumentacyjnymi w powiązaniu z realizacją robót, 
 11. bieżąca kontrola zakresu robót,
 12. rozliczanie robót wykonywanych w zakresie wynikającym z zawartych umów i w stosunku do planowanych nakładów,
 13. organizacja odbioru robót oraz udział w przygotowaniu materiałów związanych z tymi zagadnieniami,
 14. załatwianie spraw związanych z robotami bieżącego utrzymania obiektów mostowych, wykonywanymi systemem zleconym,
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie obiektów dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny obiektu.
 16. prowadzenie spraw związanych z remontami budynków ZDP.

                                                       

IV. Warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie oraz w terenie (obszar powiatu opolskiego);
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku oraz praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego osobowego.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko kierownicze urzędnicze.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz osobowy)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca - regulamin naboru-ZDP -  procedura zgody).
 6. Oświadczenia kandydata:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 1. Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 2. Posiadane referencje.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu do 24 maja 2021 r) lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika sekcji utrzymania mostów Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu pokój nr 208” na parterze budynku, przekazując ochronie, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, w terminie do dnia 24 maja 2021 r., do godziny 1700.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

 

Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu ” można zapoznać się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, oraz na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 4414070 w 40 ( kadry).

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27.

 

* zaznaczyć odpowiednio

 

                                                                                                                                      / Dyrektor ZDP w Opolu
Jacek Dziatkiewicz/