Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd dróg Powiatowych w Opolu
       ul. Książąt Opolskich 27
                45-005 Opole

                                                                                                                                                                     Opole, 23-03-2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze*

 

referent ds. utrzymania dróg   1/1 etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% /  co najmniej 6% *.

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. wykształcenie: średnie techniczne o specjalności drogowo – mostowej  lub wyższe techniczne  o specjalności drogowo – mostowej
 2. staż pracy: bez wymagań
 3. obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539)
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nieposzlakowana opinia
 7. znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
 • podstawowa znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 • podstawowa znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • podstawowa znajomość ustawy o drogach publicznych
 • podstawowa znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • podstawowa znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym
 • prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. umiejętność prowadzenia  spraw związanych z  opracowywaniem i aktualizacją ewidencji dróg,
 2. opracowywanie projektów organizacji ruchu
 3. przeprowadzanie pomiarów ruchu na drogach,
 4. umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office),
 5. wymagana samodzielność i inicjatywa,
 6. sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
 7. radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. sprawne i szybkie realizowanie powierzonych zadań.

III. Zakres obowiązków na stanowisku referenta ds. utrzymania dróg

 1. Uczestniczenie w przeglądach dróg i ocenie ich stanu technicznego.
 2. Uczestniczenie w opracowywaniu i aktualizacji ewidencji dróg.
 3. Uczestniczenie w opracowywaniu obowiązujących sprawozdań w zakresie dróg.
 4. Uczestniczenie w aktualizacji ewidencji dróg w części dot. wersji papierowej książki drogi.
 5. Planowanie i uczestniczenie w pomiarach ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach na drogach.
 6. Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dla dróg powiatowych.
 7. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny lub bezpieczeństwo ruchu.
 8. Uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z robotami utrzymaniowymi dróg wykonywanymi systemem zleconym w części dot. bezpieczeństwa ruchu.
 9. Uczestniczenie w zbieraniu informacji dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych i przekazywanie ich w formie meldunków do PCZK w Starostwie Powiatowym w Opolu i WCZK OUW w Opolu.
 10. Uczestniczenie w prowadzeniu spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 11. Ustalanie potrzeb materiałowych, niezbędnych do robót interwencyjnych prowadzonych przez Obwody Drogowe.
 12. Archiwowanie dokumentacji i dokumentów Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów.                                                    

IV. Warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie oraz w terenie (obszar powiatu opolskiego);
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku oraz praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego osobowego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz osobowy)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca - regulamin naboru-ZDP -  procedura zgody).
 6. Oświadczenia kandydata:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 1. Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 2. Posiadane referencje.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu do 7 kwietnia 2021 r) lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu pokój nr 208” na parterze budynku, przekazując ochronie, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r., do godziny 1530.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu ” można zapoznać się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, oraz na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 4414070 w 40 ( kadry).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27.

* zaznaczyć odpowiednio

 

/ Dyrektor ZDP w Opolu
Jacek Dziatkiewicz/