Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

 

…………………………….

     (pieczątka nagłówkowa ZDP)                                                                                                           Opole, 01-03-2021

 

OGŁOSZENIE   O   NABORZE

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze*

 

referent ds. utrzymania dróg   1/1 etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% /  co najmniej 6% *.

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 

 1. :    średnie techniczne o specjalności drogowo – mostowej  lub wyższe
  techniczne  o specjalności drogowo – mostowej

 

 1. staż pracy: bez wymagań

 

 1. obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. prawo jazdy kat. B
 6. znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 

 1. umiejętność prowadzenia  spraw związanych z  opracowywaniem i aktualizacją ewidencji dróg,
 2. opracowywanie projektów organizacji ruchu
 3. przeprowadzanie pomiarów ruchu na drogach,
 4. opracowywanie skróconej dokumentacji technicznej na remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 5. umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office),
 6. wymagana samodzielność i inicjatywa,
 7. sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
 8. radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 9. umiejętność pracy w zespole,
 10. sprawne i szybkie realizowanie powierzonych zadań.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku referenta ds. utrzymania dróg

 

 1. Uczestniczenie w przeglądach dróg i ocenie ich stanu technicznego.
 2. Obsługa programów komputerowych związanych z prowadzeniem ewidencji dróg.
 3. Uczestniczenie w opracowywaniu i aktualizacji ewidencji dróg.
 4. Uczestniczenie w opracowywaniu obowiązujących sprawozdań w zakresie dróg.
 5. Uczestniczenie w aktualizacji ewidencji dróg w części dot. wersji papierowej książki drogi.
 6. Opracowywanie skróconej dokumentacji technicznej na remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 7. Przeprowadzanie pomiarów ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach na drogach.
 8. Opracowywanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dla dróg powiatowych.
 9. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny

lub bezpieczeństwo ruchu.

 1. Uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z robotami utrzymaniowymi dróg

wykonywanymi systemem zleconym w części dot. bezpieczeństwa ruchu.

 1. Uczestniczenie w zbieraniu informacji dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych

i przekazywanie ich w formie meldunków do PCZK w Starostwie Powiatowym w Opolu
i WCZK OUW w Opolu.

 1. Prowadzenie rozpoznania nowych oprogramowań komputerowych, inicjacja wdrożeń oraz

obsługa, aktualizacja i zabezpieczanie danych oprogramowań aktualnie stosowanych oraz wdrażanych w zakresie działania Sekcji.

 1. Uczestniczenie w prowadzeniu spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Ustalanie potrzeb materiałowych, niezbędnych do robót interwencyjnych prowadzonych przez

Obwody Drogowe, w części dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 1. Współudział w przetargach i zawieraniu umów na roboty utrzymaniowe, prace projektowe

i remonty oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich, w części dot. bezpieczeństwa ruchu.

 1. Archiwowanie dokumentacji i dokumentów Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów.

                                                       

IV. Warunki pracy:

 

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie;
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku oraz praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego osobowego.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz osobowy)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca - regulamin naboru-ZDP -  procedura zgody).
 6. Oświadczenia kandydata:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 1. Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 2. Posiadane referencje.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu do 16 marca 2021 r) lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. utrzymania dróg”  w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu pokój 208 lub na parterze budynku, przekazując ochronie, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, w terminie do dnia 16 marca 2021 r., do godziny 1530.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

 

Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu ” można zapoznać się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, oraz na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 4414070 w 40 ( kadry).

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27.

 

 

* zaznaczyć odpowiednio

 

 

 

                                                                                                                                      / Dyrektor ZDP w Opolu

Jacek Dziatkiewicz/