Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

…………………………….

     (pieczątka nagłówkowa ZDP)                                                                                                           Opole, 10-02-2020

 

OGŁOSZENIE   O   NABORZE

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze*

 

Specjalista ds. utrzymania dróg   1/1 etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% /  co najmniej 6% *.

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 

 1. wykształcenie: średnie techniczne o specjalności drogowo – mostowej  lub wyższe
  techniczne  o specjalności drogowo – mostowej

 

 1. staż pracy: 5 lat - w tym co najmniej 3 lata pracy w administracji samorządowej

 

 1. obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o przyrodzie
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 

 1. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie dróg,
 2. prawo jazdy kat. B
 3. umiejętność prowadzenia  spraw związanych z  robotami utrzymaniowymi na drogach, w tym zlecanie,  nadzorowanie i rozliczanie robót, przeglądy dróg i określanie potrzeb w zakresie robót remontowych,
 4. umiejętność przygotowywania dokumentacji do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanie postępowania udzielania zamówień do 30 tys. €,
 5. umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office),
 6. wymagana samodzielność i inicjatywa,
 7. sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. sprawne i szybkie realizowanie powierzonych zadań.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. utrzymania dróg

 

 1. Uczestniczenie w przeglądach dróg i ocenie ich stanu technicznego.
 2. Uczestniczenie w opracowywaniu i aktualizacji ewidencji dróg.
 3. Opracowywanie obowiązujących sprawozdań w zakresie dróg.
 4. Aktualizacja ewidencji dróg w części dotyczącej wersji papierowej książki drogi.
 5. Opracowywanie skróconej dokumentacji technicznej na odnowy dróg.
 6. Współudział w przeprowadzaniu pomiarów ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach nadrogach.
 7. Uczestniczenie w zbieraniu informacji dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych
  i przekazywanie ich w formie meldunków do PCZK w Starostwie Powiatowym w Opolu
  i WCZK OUW w Opolu.
 8. Organizowanie odbiorów bieżących i pogwarancyjnych robót oraz udział w przygotowaniu materiałów związanych z tymi zagadnieniami.
 9. Zbieranie i rozpowszechnianie informacji technicznej w zakresie techniki drogowej, nowych technologii i nowoczesnych metod wykonawstwa.
 10. Uczestniczenie w prowadzeniu spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 11. Ustalanie potrzeb materiałowych, niezbędnych do robót interwencyjnych prowadzonych przez Obwody Drogowe.
 12. Współudział w przetargach i zawieraniu umów na roboty utrzymaniowe, prace projektowe
  i remonty oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
 13. Ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ichkontrola w zakresie zgodności z planem finansowym.
 14. Bieżące rozliczanie robót w stosunku do planowanych nakładów.
 15. Sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za roboty drogowezlecone przez ZDP.
 16. Rozliczanie i ewidencjonowanie robót wykonywanych siłami własnymi przez Obwody Drogowe.
 17. Archiwowanie dokumentacji Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów.

                                                       

IV. Warunki pracy:

 

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie;
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz osobowy)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl praca - regulamin naboru-ZDP -  procedura zgody).
 6. Oświadczenia kandydata:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 1. Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 2. Posiadane referencje.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu do 27.02.2020 r) lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. utrzymania dróg”  w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu pokój 208, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., do godziny 1400.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

 

Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu ” można zapoznać się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, oraz na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 4414070 w 40 ( kadry).

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.zdp.opole.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27.

 

 

* zaznaczyć odpowiednio

 

 

 

                                                                                                                                      / Dyrektor ZDP w Opolu

Jacek Dziatkiewicz/

PDFOgłoszenie o naborze.pdf