Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-26/2016 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno - Dąbrowa - Narok na odcinku: w m. Dąbrowa, ul. Sokolnicka

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 323871 BZP z dnia14-10-2016.docx
DOCXsiwz -tom-I-II Dąbrowa.docx

 

U W A G A !!!

dotyczy zmiany treści SIWZ - Tom II - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY ( IPU ) -

§ 6 UST. 2


Jest:

Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi  rozliczone zostaną  w ramach oddzielnej umowy (umów).


Powinno być:

Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia zostaną rozliczone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w ramach aneksu do niniejszej umowy, przy założeniu, że ich wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej w § 1 pkt 5.


Tom III - Dokumentacja projektowa

PDFDP 1720 O Dabrowa szczegół wpustu.pdf
PDFDP 1720 O Dąbrowa Studzienka.pdf
PDFDP 1720 O Dąbrowa szczegół wpustu w poboczu.pdf
PDFDP 1720 O Dąbrowa Szczegóły.pdf
PDFkonstrukcja odbudowy pasa.pdf
PDFprofil.pdf
PDFprzekroje normalne.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFprzekrój C-C.pdf
PDFprzekrój D-D.pdf
PDFprzekrój przez zjazd.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
PDFZJAZD WIDOK OGÓLNY.pdf
 

Dane geodezyjne

PDFElementyNiwelety.pdf
PDFRzedNiwelety.pdf
PDFTrasaElementy.pdf
PDFWspółrzędne punktów głównych.pdf
PDFWspółrzędne trasy.pdf
 

PDFTOM IV - specyfikacje.pdf
PDFTOM V - Dąbrowa ul.Sokolnicka 2016 łączny PRZEDMIAR.pdf

 

PDFZDP.DT.3421-26.2016_Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf