Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

weź udział

U W A G A !!!

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu informuje, iż od 01.01.2021 roku


1. ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

2. ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w postępowaniu  o wartości równej lub przekraczającej progi unijne  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).


Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w SWZ
oraz w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie papierowej.